Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Indien u lid van ons bent of wenst te worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dient u dit te doen in overeenstemming met duidelijke en transparante overeenkomsten. Door u in te schrijven verklaart u dat u deze voorwaarden en de regels en voorschriften van NutriTom voeding hebt gelezen en aanvaard en dat u in overeenstemming met deze voorwaarden en voorschriften zult handelen.

 

Host/Hostess: de werknemer die de Club leidt.

 

Lid(leden): U kunt bij ons lid worden als u een natuurlijke persoon bent van ten minste 18 jaar oud. NutriTom voeding kan van u verlangen dat u door middel van het tonen van uw identiteit bewijst dat u de eigenaar bent van de lidmaatschapskaart of dat u ten minste 18 jaar oud bent.

 

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP EN TOEGANG

a.    U kunt zich op een van de volgende manieren abonneren:

1. op de NutriTom voeding website, door het online registratieformulier in te vullen (https://NutriTom voeding.clubplanner.be/registration/); of

2. in de Club, door ter plaatse bij onze gastheer het inschrijvingsformulier in te vullen.

b.    Als u zich inschrijft via de website van NutriTom voeding, hebt u het recht om uw lidmaatschap zonder opgaaf van redenen op te zeggen binnen 14 duidelijke dagen vanaf de dag van uw inschrijving. U kunt dit doen volgens een van de methoden beschreven in Sectie 10c. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op een in de Club gedane inschrijving. Indien u besluit gebruik te maken van uw herroepingsrecht en het abonnement gedurende deze periode van 14 dagen niet hebt gebruikt, is de herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap binnen deze periode van 14 dagen is gebruikt, kan NutriTom voeding zich het recht voorbehouden een deel van het betaalde lidmaatschapsgeld pro rata in te houden (d.w.z. vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van annulering, met inbegrip van eventueel inschrijfgeld).

 

ARTIKEL 3: INSCHRIJVING, DUUR

a.    Wij bieden verschillende soorten abonnementen of formules (coaching/groepslessen) aan waarvan u alle details op onze website of in de Club kunt vinden.

b.    Bij uw inschrijving geeft u aan welk type abonnement of pakket u wilt nemen. U kunt zich abonneren op al onze soorten lidmaatschap voor :

1. een verbintenisperiode van ten minste één jaar, automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met betaling om de 4 weken; of

2. de flexibele optie: een vaste periode van 6 maanden, die automatisch voor onbepaalde tijd wordt verlengd tenzij u om beëindiging ervan verzoekt, met betaling elke periode van 4 weken; of

3. een beurtenkaart van 20 beurten met een vaste periode van 4 maanden.

 

ARTIKEL 4: VERGOEDINGEN EN BETALING

a.    Alle soorten lidmaatschap hebben hun eigen tarieven en voorwaarden. Deze zijn te vinden op de website van NutriTom voeding of in de Clubs.

b.    Als u lid wordt van NutriTom voeding, vragen wij inschrijfgeld. Indien uw lidmaatschap is verlopen en u opnieuw lid wenst te worden, dient u opnieuw inschrijvingsgeld te betalen.

c.    Wanneer u lid wordt, is het abonnementsgeld verschuldigd vanaf de datum van inschrijving. De machtiging voor de SEPA-incasso wordt op hetzelfde moment van kracht. Alle abonnementen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

d.    NutriTom voeding biedt haar leden ook de mogelijkheid om de overeengekomen contractperiode in één keer vooruit te betalen via online betaling of per creditcard (als u kiest voor een contract met een bindende verbintenisperiode van een jaar door volledige vooruitbetaling). In dat geval zal er geen maandelijkse SEPA-incasso worden geïnitieerd.

e.    Indien u kiest voor een abonnement met betaling om 6 maandse Periodes, zal de eerste betaling gebeuren via online betaling of kredietkaart, en vervolgens zal de betaling om de 4-weekse Periodes gebeuren via SEPA-domiciliëring en aan de tarieven die van toepassing zijn op uw abonnement. Elke automatische incasso heeft betrekking op een periode van 4 weken. Dit betekent dat er 13 automatische incasso's per jaar zullen worden verricht. Daarom zijn er eenmaal per jaar 2 inzamelingen in een kalendermaand.

f.    Als wij om welke reden dan ook niet in staat zijn uw betaling te innen (bijv. wegens annulering, onvoldoende saldo, enz.), zullen wij het incasso-verzoek terugsturen naar uw bank. Als u niet aan uw betalingsverplichting voldoet, wordt uw Member Card geblokkeerd totdat u aan uw betalingsverplichting voldoet.

g.    Indien u, na aanmaning, nog steeds niet aan uw betalingsverplichting voldoet, wordt u geacht in verzuim te zijn. Vanaf dat moment zijn wij gerechtigd betaling te vorderen van de verschuldigde bedragen vermeerderd met de wettelijke rente (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsmede een forfaitair bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden ons evenwel het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen, mits bewijs van de geleden schade, en het contract eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat u enige schadevergoeding verschuldigd bent. Wij hebben ook het recht om onze vordering uit handen te geven aan een derde partij, waaronder een incassobureau.

h.    Als wij een contract van bepaalde duur in de zin van artikel 5 opzeggen, bent u ons de nog verschuldigde bijdragen voor de resterende duur van het contract verschuldigd. De in bovenstaand artikel 5 bedoelde rente en forfaitaire som zijn van overeenkomstige toepassing op deze bedragen.

i.    Wij behouden ons het recht voor om de tarieven en/of voorwaarden na het einde van de contractperiode te wijzigen. Wij zullen u steeds een opzegtermijn van één maand in acht nemen, waarna u de mogelijkheid heeft de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, mits u ons hiervan schriftelijk (e-mail of aangetekende brief) in kennis stelt, met uitzondering van de lidmaatschapsovereenkomst, die flexibel kan worden opgezegd. In geval van opzegging dient de opzegging te geschieden binnen 4 weken na de aankondiging van de wijziging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken. Bij gebreke van tijdige opzegging zal het contract met de gewijzigde voorwaarden worden verlengd tot een contract voor onbepaalde tijd, dat ook in dit kader kan worden opgezegd zoals in het contract is bepaald. Tariefwijzigingen ten gevolge van overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden toegepast, ongeacht de hoogte ervan, en geven geen recht op opzegging.

j.    Indien u geen gebruik maakt van het Contract of de Opties, zal er geen terugbetaling van uw abonnementsgeld plaatsvinden.

h.    Indien er een bestemmingswijziging plaatsvindt wordt de automatische betaling niet opgeschort.

i.    Bij sluiting door corona of een andere pandemie wordt de betaling niet opgeschort.

 

ARTIKEL 5: LIDMAATSCHAPSKAART

a.    De Lidkaart is eigendom van NutriTom voeding en mag alleen door u gebruikt worden voor de duur van het Contract.

b.    De Overeenkomst mag niet aan een derde worden overgedragen.

c.    Als Lid bent u verantwoordelijk voor de manier waarop de Overeenkomst en de Ledenkaart worden gebruikt of misbruikt.

 

ARTIKEL 6: OPENINGSTIJDEN

a.    NutriTom voeding vermeldt de openingsuren van van haar Club op haar site. In sommige gevallen kunnen andere openingstijden worden toegepast, bijvoorbeeld bij ongevallen, feestdagen of overmacht.

b.    NutriTom voeding heeft het recht om op basis van objectieve redenen de openingstijden (geheel of gedeeltelijk) tijdelijk of permanent te wijzigen. NutriTom voeding kan eenzijdig een permanente wijziging aanbrengen, mits deze slechts van ondergeschikte betekenis is ten opzichte van het totale aantal openingsuren of de begin- of eindtijd. Dit is in ieder geval tot twee uur vóór of na de opening en/of sluitingstijd.

c.    De openingsuren kunnen nooit als absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het sluiten van de overeenkomst worden gesteld. U kunt deze aanpassing nooit gebruiken om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, temeer daar het NutriTom voeding' voornaamste verplichting is om de fitnessruimte en de bijbehorende apparatuur beschikbaar te stellen, tenzij u kunt aantonen dat u ten minste 50% van uw bezoeken aan de club hebt gebracht op een tijdstip waarop de betreffende club niet meer geopend is; voor de bepaling van deze 50% geldt een minimum van 4 bezoeken in de afgelopen 6 maanden. In dat geval zal NutriTom voeding het te veel betaalde bedrag terugbetalen.

d.    Wij willen de Club goed onderhouden en soms ontkomen wij niet aan een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting. Dit kan het geval zijn als wij de Club moeten sluiten wegens werkzaamheden of overmacht bijvoorbeeld.

 

ARTIKEL 7: VERHUIZING OF VERWONDING

a.    In dat geval bieden wij u de mogelijkheid om uw Contract voortijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 4 Weken. Wij zullen u vragen te bewijzen dat u van adres bent veranderd door ons een kopie van een adresbewijs van minder dan 3 maanden oud te bezorgen.

b.    We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt trainen. Voor alle vormen van lidmaatschap kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw lidmaatschap om medische redenen op te schorten, onder de hieronder uiteengezette voorwaarden:

Het lidmaatschap kan alleen worden opgeschort nadat NutriTom voeding een geldige medische verklaring heeft ontvangen (per e-mail of per post aan de klantenservice van NutriTom voeding) waarin staat dat het lid tijdelijk niet in staat is om te sporten;

het medisch attest vermeldt dat vanaf het moment dat het attest aan NutriTom voeding is toegezonden, een schorsing van ten minste één maand vereist is;

de opschorting is van kracht vanaf het moment van ontvangst door NutriTom voeding en heeft geen terugwerkende kracht

De schorsing geldt voor een bepaalde periode en eindigt op de datum die op het overgelegde medische attest is vermeld;

schorsing verschuift de duur van uw contract evenredig met de duur van de schorsing;

voor de verwerking van de opschorting wordt een eenmalig bedrag van 5 EUR aan administratiekosten in rekening gebracht.

c.    Als u een medische verklaring overlegt waarin staat dat u gedurende een periode van ten minste 12 maanden vanaf de datum van indiening van de medische verklaring niet in staat zult zijn om aan sport te doen, zal NutriTom voeding uw lidmaatschap op uw verzoek beëindigen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek hiertoe, samen met de medische verklaring (per e-mail of per post aan de klantenservice van NutriTom voeding);

d.    Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt overgelegd nadat een gerechtelijke procedure is ingeleid om de verschuldigde leges te innen, wordt het niet meer aanvaard.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

a.    Indien u een Contract hebt afgesloten voor de minimum verbintenisperiode van één jaar en betaling om de 4 weken, kunt u dit opzeggen ten laatste 4 weken voor het verstrijken van het Contract. Doet u dit niet, dan wordt het Contract voor onbepaalde tijd verlengd en kan het vervolgens op elk moment zonder schadevergoeding worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één periode van 4 weken.

b.    Indien u een flexibel opzegbaar contract bent aangegaan, kunt u dit te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één periode van 4 weken.

c.    U kunt uw overeenkomst beëindigen op de website of op de NutriTom voeding mobiele app, per e-mail of per post. Als u per e-mail of per post opzegt, vermeld dan de volgende informatie: uw volledige naam, uw lidkaartnummer.

d.    Ons doel is in onze Club een klimaat te scheppen waarin iedereen elkaar respecteert en zich aan de geldende regels houdt. Als u zich niet houdt aan de voorwaarden van de overeenkomst, het reglement of deze algemene voorwaarden, of als u gedrag vertoont dat onaanvaardbaar wordt geacht, kan NutriTom voeding u de toegang tot de club ontzeggen en de overeenkomst eenzijdig beëindigen wegens wangedrag (met onmiddellijke ingang). Opnieuw inschrijven na een dergelijke uitsluiting is een legitieme reden voor onmiddellijke beëindiging van het nieuwe abonnement en een restitutie pro rata, met uitzondering van het inschrijfgeld dat bij NutriTom voeding zal blijven.

e.    Bij NutriTom voeding nodigen we je uit om samen met anderen te komen trainen. U mag echter geen personal training diensten aanbieden in onze Clubs of andere commerciële activiteiten ontplooien, aangezien personal training diensten alleen mogen worden verleend door onze personal trainers en coaches die onafhankelijke professionals zijn en met wie wij exclusief samenwerken. Als u zich niet aan deze regel houdt, wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd en kan NutriTom voeding een vergoeding eisen voor eventueel geleden schade.

f.    Als u een ander persoon de Club laat betreden in overtreding van de regels in deze Voorwaarden of de Huisregels, ongeacht of zij Lid zijn of niet, bijvoorbeeld door hen samen met u door de deur binnen te laten of hen uw Lidkaart te geven zonder hun eigen Lidkaart, kan NutriTom voeding u de waarde van een "INITIATION SPORT" trainingssessie in rekening brengen en uw toegang tot de Club blokkeren tot het moment dat u dit bedrag betaald heeft. Bij herhaalde overtreding van deze voorwaarden of de regels en voorschriften heeft NutriTom voeding het recht de overeenkomst te beëindigen.

g.    Als u kunt aantonen dat NutriTom voeding ernstig tekortschiet in de nakoming van haar contractuele verplichtingen, en alleen als u NutriTom voeding binnen 7 dagen na kennisneming van een dergelijke tekortkoming per aangetekende brief op de hoogte stelt, zal NutriTom voeding de overeenkomst onmiddellijk beëindigen en, indien van toepassing, een vergoeding betalen voor de geleden schade. Als wij u verschuldigde bedragen niet terugbetalen, hebt u recht op betaling van de verschuldigde bedragen, vermeerderd met de wettelijke rente en een forfaitair bedrag van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van 50 euro voor alle buitengerechtelijke kosten, zoals beschreven in artikel 5g.

h.    Elke andere wijze van beëindiging door u dan die vermeld in de artikelen 7a, 7b, 8a, 8b, zoals eenzijdige beëindiging van de maandelijkse betalingen, zal beschouwd worden als een onwettige beëindiging van het Contract. In dergelijke gevallen blijven alle lidmaatschapsgelden verschuldigd. Als u deze vergoedingen niet vrijwillig betaalt, kan NutriTom voeding een incassobureau inschakelen om de verschuldigde vergoedingen te innen. Artikel 5g hierboven zal derhalve vanaf die datum van toepassing zijn.

ARTIKEL 9: RISICO'S EN AANSPRAKELIJKHEID

a.    Het beoefenen van elke sport houdt risico's in. Als u gebruik maakt van onze faciliteiten, moet u zelf kunnen beoordelen waartoe u in staat bent. U kunt gebruik maken van een personal trainer, een introductiesessie of vertrouwen op de tips en adviezen die wij geven in onze app of via andere middelen in de Club. Maar u blijft altijd verantwoordelijk voor de manier waarop u sport en de keuzes die u daarbij maakt. Het gebruik van onze faciliteiten is op eigen risico. Als u twijfelt aan uw lichamelijke conditie, raden wij u aan medisch of specialistisch advies in te winnen om te bepalen welke methode het meest geschikt is voor uw sport.

b.    NutriTom voeding en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële schade of gevolgschade als gevolg van een ongeval of letsel van u in onze club, behalve voor persoonlijk letsel veroorzaakt door de handelingen of nalatigheid van NutriTom voeding. 

c.    U wordt geadviseerd geen waardevolle spullen mee te nemen naar de club. NutriTom voeding stelt altijd kluisjes ter beschikking, maar het gebruik ervan is op eigen risico. De ervaring heeft ons geleerd dat geen kluisje veilig is voor ervaren dieven. NutriTom voeding aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen, behalve wanneer deze opzettelijk of door grove nalatigheid van de kant van NutriTom voeding zijn veroorzaakt.

 

ARTIKEL 10: KLACHTEN

Wij streven ernaar iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze sportfaciliteiten. Als u een klacht heeft, betreuren we dat, maar we willen natuurlijk dat u het ons laat weten. U kunt in de eerste plaats contact opnemen met onze Club Host/Hostess en in de tweede plaats met de klantenservice van NutriTom voeding, zoals beschreven op onze website.

 

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

a.    Om uw overeenkomst uit te voeren, verzamelen en bewaren wij een aantal van uw persoonsgegevens. NutriTom voeding zal uw persoonsgegevens op passende en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

b.    In dit verband vermeldt de privacyverklaring van NutriTom voeding welke gegevens wij verwerken, voor welke doeleinden wij deze verwerken en hoe wij persoonsgegevens verwerken. Voorts wordt in de verklaring uitgelegd hoe belanghebbenden hun rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen uitoefenen.

c.    Om de veiligheid van mensen en eigendommen in en rond onze club te waarborgen, maken wij gebruik van video- en audiobewakingsapparatuur om de club 24 uur per dag open te houden. Video- en audiobewaking is beperkt tot de sportzaal en is niet aanwezig in de toiletten, douches en kleedkamers.

 

ARTIKEL 12: WIJZIGING VAN GEGEVENS

a.    Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens (bijv. adres of bankgegevens) dient u direct via MyClubApp door te geven aan de klantenservice.

b.    In het geval dat dergelijke wijzigingen niet worden doorgegeven en NutriTom voeding kosten moet maken om de nieuwe persoonsgegevens te verkrijgen, worden deze kosten in rekening gebracht aan het Lid.

 

ARTIKEL 13: CONTACTINFORMATIE KLANTENSERVICE

a.    Onze contactgegevens voor de klantenservice zijn als volgt:

online op onze website, postadres: Eglantier 34 9920 Lievegem.

 

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a.    Deze voorwaarden en alle door of met NutriTom voeding gesloten contracten worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

b.    Alle geschillen met betrekking tot het tussen het Lid en NutriTom voeding gesloten contract zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar de Club gevestigd is.

c.    Zoals u weet, houdt NutriTom voeding zich aan de "Gedragscode voor de Fitnessindustrie". U kunt de gedragscode inzien via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf